/*
*

Program Czyste powietrze – krok po kroku

*
*/

1. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składamy wniosek o wsparcie w formie papierowej lub drogą elektroniczną – https://czystepowietrze.gov.pl.

2. Przed rozpatrzeniem wniosku nastąpi wizyta pracownika WFOŚiGW oraz weryfikacja informacji przedstawionych we wniosku przez potencjalnego beneficjenta. Jeśli wszystkie dane będą zgadzały się z deklarowanymi, to wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

3. Kolejny etap to realizacja projektu zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku. Beneficjent składa wówczas wniosek o płatność, która może zostać podzielona na transze w ramach poszczególnych etapów realizacji projektu.

4. Po zakończeniu wszystkich prac budynek zostanie skontrolowany przez przedstawiciela WFOŚiGW, który potwierdzi realizację projektu.

‼

UWAGA

‼

W okresie 3 lat możliwa jest także dodatkowa kontrola projektu. Jeśli pracownik WFOŚiGW podczas takiej wizyty potwierdzi zgodność projektu z założeniem, wówczas projekt zostaje rozliczony.